GENEL BİLGİLER

1- İş bu sözleşmenin tarafları A Pamukkale Kargo Lojistik ve Taşımacılık A.Ş (“Taşıyıcı” olarak anılacaktır) ile gönderici müşteridir. (“Gönderen” olarak anılacaktır) Gönderilmek üzere teslim edilen eşya, bundan böyle “kargo” olarak anılacaktır.

2- Bu sözleşme, taşıyıcı ile gönderen arasında, ücret karşılığı kargo taşıma işinin esaslarını belirler. Taşıyıcı, taşınmak üzere eşyayı teslim almak suretiyle, gönderen ise taşınmak üzere eşyayı taşıyıcıya teslim etmek suretiyle iş bu sözleşme şartlarını kabul ettiğini beyan ve kabul etmiş sayılır.

3- Gönderen, eşyanın teslimi esnasında gerek kendisi, gerek nam ve hesabına hareket etmiş olduğu kişi, gerek alıcı ve gerekse kargo muhteviyatı ile ilgili mevzuat gereği, vermesi gereken tüm bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür.

4- Kargonun elde veya kara ve hava nakil araçlarında taşınma koşullarına ve kargo mahiyetine uygun olarak ambalajlanmış olması, gönderenin sorumluluğundadır. Ambalaj yeterli, muhkem ve sarsıntıya dayanıklı olmalıdır. Aksi durum nedeniyle oluşacak zarar ve ziyandan gönderen sorumludur.

5- Taşıyıcının gönderene karşı sorumluluğu kusur esasına dayanır. Taşıyıcı kusuru olmaksızın meydana gelecek hasar ve ziyandan mesul değildir.

6- Kargonun hasar veya ziyanı halinde tazmin bedeli eşyanın taşınmak üzere teslim alınmış olduğu yerdeki değerine göre belirlenir. Hasar halinde durum ve şartlara göre kargonun tamir bedeli veya hasarsız değeri ile hasarlı değeri arsındaki fark tazmin bedeli olarak ödenir. Tazmin bedelinde sorumluluk sınırı TTK m.882 uyarınca ziyan halinde gönderinin tamamının, hasar halinde ise hasara uğrayan kısmının brüt ağırlığının kg başına 8,33 SDR (Özel Çekme Hakkı) ile sınırlı olup gönderici bu bedellerin üzerinde bir bedeli tazmin bedeli olarak talep edemez. Zararın artmasında gönderenin kusuru olması durumunda, tazmin bedeli gönderen kusuru oranında indirilir. Taşıyıcının, manevi tazminat ve tam tazminat sorumluluğu bulunmamaktadır.

7- Gönderen kargo içeriğinin ispatına yarar gerekli evrakları taşıyıcıya vermekle mesuldür. Aksi halde taşıma ücretinin iadesi dışında bir bedel talep edemez.

8- Kargonun gönderilene teslimi esnasında kayıtsız şartsız kabulü halinde kargonun hasarsız teslim olduğu varsayılır. Bu halde TTK 889 hükümleri caridir.

9- Mevzuat hükümleri ve idari mercilerce yasaklanmış, taşınması ruhsat veya izne tabi olup da belgeleri ibraz edilmemiş, çabuk bozulabilen, kötü koku yayan, patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, aşındırıcı veya aktif özellik gösteren maddeler, zehirli maddeler, nakit para, kıymetli evrak (çek vb.) kontör kartı, altın, mücevherat, kıymetli diğer eşya, antika veya manevi değeri olan eşya, soğuk zincir ile taşınması gereken her türlü eşya, ilaç ve benzeri ürünler, bu sözleşmenin konusu olamaz, taşınmak üzere taşıyıcıya teslim edilemez. Kargonun bu ve benzeri eşya ihtiva etmesi nedeniyle kendisinin, birlikte taşıdığı kargoların, taşıma araçlarının, taşıyıcıların veya üçüncü şahısların zarar görmesi halinde tüm hukuki ve cezai sorumluluk gönderene ait olup, taşıyıcıya tazmin bedeli de dahil hiçbir sorumluluk tevcih edilemez. Taşıyıcı gerek görür ise, gönderen huzurunda kargo muhteviyatını tespit etme hakkına sahiptir.

10- Aksi kararlaştırılmadıkça taşıma ücreti gönderen tarafından peşin ödenir. Taşımadan doğan ve taşıma tarihinde yürürlükte bulunan her türlü vergi, resim, harç gönderene ait olup peşin olarak ödenir.

11- Taşımanın tüm evrelerinde gerçekleşecek vergi ve diğer mali denetimlerde, ticari emtia olup da yasal olarak taşıma esnasında bulundurulması gereken evrakların eşyayla birlikte taşıyıcıya teslim edilmemesinden veya eksik teslim edilmesinden doğan sorumluluk gönderene aittir.

12- İşbu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Taşıma İşleri Hükümleri uygulanacaktır.

13- İşbu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

14- İşbu 14 Maddeden oluşan sözleşme, gönderenin kargoyu teslimi ve bu belgenin düzenlenerek göndericiye teslimi ile yürürlüğe girer.